Habarlar

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hem-de bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda aýdym-sazly dabara g...

24.12.21

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.22.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda M. Garryýew adyndaky TDLU-da “Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar Aralýaka sebitinde ýüze çykyp biljek keselleriň öňüni alyş çärelerine, tebigat gözelligini gorap saklamak meselelerie bagyşlandy.17.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar agyz boşlugynyň we dişleriň kesellerini bejermekde häzirki...

11.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda göz kesel...

10.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Bitaraplygyň beren miwelerine bagyşlanan giň manyly çykyşlar “...

09.12.21

2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň gurnamagynda “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar eneleriň beden...

08.12.21

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da „Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýyly mynasybetli ilkinji zenanlar guramasynyň gatnaşmagynda ,,Zenanlaryň şahyrana döredijiliginiň taryhy kökleri” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşan mugallymlar we talyp ýaşlar Hormatly P...

07.12.21

2021-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere döwrebap çemeleşmeler” atly mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda daşky gurşawy gorap saklamaklyga, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmaklyga we howanyň üýtgemeg...

22.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Ýurt Garaşsyzlygynyň ata-babalarymyzdan miras galan milli ruhy gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeltmekde we geljekki nesillere ýetirmekde orny” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda...

20.11.21