Habarlar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, zähmete söýgi döretmek, arassa ahlaklylyk, ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan talyp-gyz gelinleriň arasynda “Gyz edebi-il edebi” atly tema boýunça  terbiýeçilik häsiýetli wagyz-nesi...

14.09.21

10-njy sentýabrda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” ady bilen geçirilýän biraýlygyň çäginde ýol hereketleriniň düzgünlerini berjaý etmäge bagyşlanan talyplaryň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik gullugynyň hünärmenleri bilen wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.

10.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanyp, 6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “S...

06.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanan  maslahat geçirildi.

02.09.21

1-nji sentýabrda 2021-nji ýylda giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran ýaşlaryň uniwersitetimiziň 1-nji ýyl talyplarynyň hataryna kabul etmek bilen baglanyşykly dabaraly çäre geçirildi.

01.09.21

30-njy awgustda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor – mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

30.08.21

9-njy iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi, Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi we Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi  röwşen geljegiň kepilidir” atly ylmy-amaly...

09.07.21

7-nji iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda uniwersitetimiziň  jemgyýetçilik guramalary 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Abu Reýhan Biruny, Muhammet Gaýmaz Türkmen, Abu Aly ibn Sina, Seýit Ysmaýyl Gürgenli we Orta asyr lukmançylyk...

08.07.21

25-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

26.06.21

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda dersler boýunça  geçirilen Döwlet bäsleşiginde talyplarymyz 12 sany baýrakly orunlary eýelediler.Olar:

Iňlis dili dersinden:

1. Merjen Işangulyýewa, kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby – III orun;

...
25.06.21