Habarlar

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanan  maslahat geçirildi.

02.09.21

1-nji sentýabrda 2021-nji ýylda giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran ýaşlaryň uniwersitetimiziň 1-nji ýyl talyplarynyň hataryna kabul etmek bilen baglanyşykly dabaraly çäre geçirildi.

01.09.21

30-njy awgustda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor – mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

30.08.21

9-njy iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi, Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi we Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi  röwşen geljegiň kepilidir” atly ylmy-amaly...

09.07.21

7-nji iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda uniwersitetimiziň  jemgyýetçilik guramalary 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Abu Reýhan Biruny, Muhammet Gaýmaz Türkmen, Abu Aly ibn Sina, Seýit Ysmaýyl Gürgenli we Orta asyr lukmançylyk...

08.07.21

25-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

26.06.21

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda dersler boýunça  geçirilen Döwlet bäsleşiginde talyplarymyz 12 sany baýrakly orunlary eýelediler.Olar:

Iňlis dili dersinden:

1. Merjen Işangulyýewa, kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby – III orun;

...
25.06.21

22-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalary Diller kafedrasy bilen bilelikde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly – köňülleriň şahyry” atly ylmy-amaly maslahaty gecirildi.23.06.21

17-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli “Aral deňziniň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak Orta Aziýa sebitiniň wajyp meselesidir” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

16.06.21

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyzda ylmy – bilimi ösdürmek bilen bagly tabşyryklaryna laýyklykda ylym bilen bilimiň arabaglanyşygyny has-da pugtalandyrmak, talyplaryň, aspirantlaryň, ýaş alymlaryň we professor mugallymlaryň toplumlaýyn ylmy barlaglaryny geçirmek üçin ýokary okuw mekdepl...

14.06.21