Habarlar

2-nji iýunda uniwersitetimiziň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine baryp görmegi we ol ýerde guralan dabaraly çärä gantaşmagynyň netijelerine bagyşlanan “Türkmenistan – ýaş nesil...

03.06.21

Uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Öweznepes Orazgeldiýew Türkmenistanyň  ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen “Ýylyň talyby-2021” döwlet bilim bäsleşiginde 1-nji orny eýeledi.

03.06.21

3 sany talybymyz Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde ýerleşýän “Günüň şöhlesi” merkeziniň gurnamagynda geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine “Ekologiýa” ugrundan  gatnaşyp, 3 sany 1-nji orunlary eýelediler. Olar:

Aşyrow Hanjar-kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby;

Myrado...

02.06.21

29-njy maýda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Psihiatriýa, narkologiýa we medisina psihologiýasy kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli “Sagdynlyk we ruhubelentlik – Berkarar döwletimizde ýaşlaryň baş göreldesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

01.06.21

28-nji maýda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda dürli dersler boýunça geçirilen Açyk internet olimpiadasyna gatnaşan talyplarymyzyň 4-si himiýadan baýrakly 3-nji orny eýelediler. Olar:

Orazgeldiýew Öweznepes-kesel bejeriş fakultetiniň  5-nji ýyl...

31.05.21

27-nji maýda uniwersitetimiziň fakultetleriniň arasynda “Talyp joşguny 2021” geçirildi.

29.05.21

26-njy maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti we zyýanly e...

27.05.21

24-nji maýda Pekiniň adaty hytaý lukmançylygy uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary üçin Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dermanlyk ösümliklerine bagyşlanan ylmy işleriň netijeleri boýunça “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

25.05.21

20-nji maýda uniwersitetimizde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli şu ýylky uçurymlar we halypa professor-mugallymlar bilen “Aşgabat-gözelligiň we sagdynlygyň paýtagty” atly wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.


23.05.21

19-njy maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörel...

20.05.21