Habarlar

2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň uniwersitetiň ilkinji partiýa guramasy bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyn...

23.02.24

2024-nji ýylyn 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda “SCOPUS” indeksli neşirleriň seljermesi we olarda makala çapdan çykarmagyň aýratynlyklary” atly tema boýunça geçirilen onlaýn maslahata ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugall...

19.02.24

2024-nji ýylyn 10-njy fewralynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünÿä dilleri instituty tarapyndan ýurdumyzyň yokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda nemes dili boyunça “Dil bilen dünÿäni gezer” ady bilen geçirilen bäsleşikde kesel bejeriş fakultetiniň Il ýyl talyby Arslan Nurberdiýew baş baýraga eýe boldy, pediatriya fakultetiniň I ýyl talyby Sel...

18.02.24

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary Ýaponiýanyň Sukuba uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar unwersitetinde geçirilen, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýapon diline terjime edilen “Ömrümiň manysy...

31.01.24

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Dermanlyk ösümliklerimiz – saglygymyz, mirasymyz” atly ÝUNESKO klubynyň gurnamagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň “Parahatçylygyň dilleri”, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň “Parahatçylygyň medeniýeti”, Türkmen oba hojalyk in...

30.01.24

2024-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanayň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

26.01.24

2024-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakulteti tarapyndan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda «Watan goragçylarynyň güni» mynasybetli «Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly - harby lukmanlar we talyplar üçin nusgalyk terbiýe mekd...

22.01.24

2024-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Myrat  Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde ,,Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy’’ ýyly mynasybetli ,,Magtymguly  Pyragynyň  goşgulary  ýaşlary  watançylyk  ruhunda  terbiýelemegiň  we  milli  buýsanjy  kemala  getir...

10.01.24

Täze ýyl baýramçylygynyň ýurdumyzda giňden bellenýän günlerinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Hoş geldiň, Täze ýyl!” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada üstünlikli geçen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň syýasy wakalary, saglygy goraýyşda, bilimde, ylymda ýetilen sepgitler hem-de täze ýylda öňde goýlan maksatlar barada...

30.12.23

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2023-nji “Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynyň” dowamynda alnyp barlan işleriň üstünlikli jemlenmegine bagyşlanan tegelek stol geçirildi.

Tegelek stolda “Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda” ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanylan üstünlikler barada aýtmak bilen, lukmançylyk uniwersitetiniň talyp...

30.12.23