Habarlar

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 23-ne Birleşen Arap Emirlikleriniň Bilim Ministrligi we “Emirates Environmental group” şereketi tarapyndan geçirilen Ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça taslama bäsleşigine Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň zehinli talyp ýaşlary hem gatnaşyp, “Mikroplastika we görünmeýän pandemiýa” atly tema...

27.11.23

2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli hem-de ýurdumyzda kabul edilen “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda “Dünýä dillerde Pyragy – bagtyýarlygyň çyragy” 

27.11.23

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 18-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli içeri we daşary syýasatymyzy wagyz etmekde, edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri üçin, şeýle de ýokary döredijilik başarnygyny hem-de işjeňligini görkezen...

20.11.23

2023-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Suw diplomatiýasy– Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” ady bilen professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslаhat geçirildi. Ylmy-amaly maslahatda ýurdumyzda alnyp barylýan suw serişdelerini aýawly saklamaga, t...

18.11.23

2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnamanyň çäklerinde Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Biologiýa we botaniika kafedrasynyň müdiri, professor B.W.Feldman talyplara we professor-mugallymlara wideoaragatnaşyk arkaly “Nesle geçijiligiň hrоmosom taglymaty” atly umumy sapak boýunça beýan okady.16.11.23

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň lukmanlarynyň, Göz keselleri kafedrasynyň professor-mugallymlarynyň we talyplaryň gatnaşmagynda Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Gelmgols adyndaky Göz keselleriniň milli lukmançylyk barlag merkeziniň” Görüş nerwiniň we torly perdäniň...

13.11.23

“Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy” atly halkara ylmy maslahatyň “Alym Arkadagymyzyň lukmançylyk taglymaty we Abu Aly ibn Sinanyň ylmy mirasy” atly I bölüm

20.10.23