Habarlar

2024-nji ýylyň 2-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir atly ylmy-amaly maslahat geçirildi...

02.05.24

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keseller ylmy-kliniki merkezinde 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 23-24-ne “Saglyk – abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly oftalmologlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty we ýaş oftalmologlar üçin “Miopiýanyň bejergisine döwrebap çemeleşme” atly okuw seminary geçirildi....

29.04.24

2024-nji ýylyň 24-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde türkmen bedewiniň milli baýramçylygy mynasybetli “Behişdi bedewler – milli guwanjymyz” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda asyrlaryň dowamynda kemala gelen türkmen bedewleri...

25.04.24

2024-nji ýylyň 9-njy aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz Änew şäherinde 2024-nji ýylda “ Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegine bagyşlap ýazan “Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet”atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

...
09.04.24

2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglygym – baş baýlygym” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda keselleri ir ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak, ýurdu­myzda sporty ösdürmek, ýaşlary sp...

05.04.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2024-nji ýylyň 2-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlarynyň arasynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly döredijilik festiwaly geçirildi.03.04.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda 2024-nji ýylyň 1-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Milli Liderimiz, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahat...

03.04.24

2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Magtymguly  Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli hem-de ýurdumyzda kabul edilen “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda daşary ýurt dillerinde mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-...

29.02.24

2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasynyň mugallymlary we talyplary Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan “Bilim edaralarynda bilim portallarynyň kämilleşdirilişi barada” we “Köp dilli wizual sözlük arkaly daşary ýurt dillerini özbaşdak öwre...

27.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2024-nji ýylyň 26-njy fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ähli fakultetleriniň talyp gyzlarynyň arasynda “Talyp gözeli -2024” atly gözellik bäsleşigi geçirildi. Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşige gatnaşyjyl...

23.02.24