Habarlar

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda “Gahryman Arkadagymyzyň – parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy üpjün etmek başlangyçlary dabaralanýar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň d...

22.01.22

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “El hünäri – il gezer” atly döredijilik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry geçirildi. Bäsleşik talyp ýaşlaryň döredijilige, pederlerimizden miras galan gymmatlyklara, milli däp-dessurlarymyza bolan hormatyny has-da ýokarlandyrdy we olarda millilige bolan buýsanjy artdyrdy. Bäsleşige gatnaşan t...

21.01.22

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Çärede diňlenen çykyşlar Mähriban we Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan beýik işlerine bagyşlanyp, olar “Melhem” aýdym-saz toparynyň joşgunly aýdymlary bilen utgaşdy.

04.01.22

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hem-de bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda aýdym-sazly dabara g...

24.12.21

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.22.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda M. Garryýew adyndaky TDLU-da “Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar Aralýaka sebitinde ýüze çykyp biljek keselleriň öňüni alyş çärelerine, tebigat gözelligini gorap saklamak meselelerie bagyşlandy.17.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar agyz boşlugynyň we dişleriň kesellerini bejermekde häzirki...

11.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda göz kesel...

10.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Bitaraplygyň beren miwelerine bagyşlanan giň manyly çykyşlar “...

09.12.21

2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň gurnamagynda “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar eneleriň beden...

08.12.21