Habarlar

 23-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary “Aral deňiziniň ekologiki meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

23.10.20

16-nji  oktýabrda Gruzyýanyň  saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri, şeýle-de COVID-19 keseline garşy göreşmekde geçirilýän işler baradaky tejribeleri paýlaşmak maksady bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly gurnalan okuw sapagyna uniwerrsitetimiziň talyplary gatnaşdylar.

19.10.20

12-16-njy oktýabry aralygynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň Inçekesel gullugyna yzygiderli gözegçilik we baha bermek boýunça wagtlaýyn maslahatçysy Inna Motriçiň gatnaşmagynda “Inçekesele garşy göreş maksatnamasyna epidemiologiki gözegçilik we baha bermek” barada wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen okuw masl...

16.10.20

13-nji oktýabrda uniwersitetimizde Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň  täze neşir edilen 

„Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri “ atly ylmy - ensiklopedik kitabynyň XII jilti bilen tanyşdyrylyş dabarasy gecirildi.

15.10.20

 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Oberurzel şäheriniň dermatologiýa hassahanasynyň dermatology, Dr. Hoýzermann-Mangold, Lizl Dorise, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Gersog Karl Teodor oftalmologiýa hassahanasynyň oftalmology, Dr. Şaller, Ulrih Kristofa, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Karlsrue şäheriniň dermatologiýa hassahanas...

13.10.20

9-nji oktýabrda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş  we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinden gelip çykýan wezipelerine bagyşlanan «Hormatly Prezidentimiziň saglyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşd...

12.10.20

9-10-njy oktýabrda geçirilen Hazarýaka döwletleriň V halkara ylmy-amaly wideo maslahatyna uniwersitetimizden Ylmy işler boýunça prorektory A.Täçmuhammedowa, Akuşerçilik we ginekologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri Ş.Berdiýewa, Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň assistenti T.Taňryberdiýewa gatnaşd...

10.10.20

5-9-njy oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Arhangelsk şäheriniň Demirgazyk Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ftziopulmanologiýa kafedra müdiri A.Marýandyşewiň we mugallymlaryň gatnaşmagynda “Köp dermana durnukly inçekeseliň bejerlişi” atly tema boýunça wideo aragatnaşyk arkaly okuw seminaryna uniwersitetimiziň Inçekesel kafedrasynyň müdiri M.Durdyýewa gatn...

09.10.20

8-nji sentýabrda Hormatly Prezidentimiziň täze “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.29.09.20


22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – köňülleriň dessany” atly daşary ýurt dillerinde professor-mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


25.09.20