Habarlar

30-njy martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Asly käri lukman bolan Alym Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda  işlenip düzülen 2021-2025-nji ýyllar üçin “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.


<...
31.03.21

29-njy martda uniwersitetimizde Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň gurnamagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Muhammet Baýram han Türkmen edermenligiň we wepalylygyň nusgasydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

30.03.21

25-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy “Garaşsyz ýurdumdyr egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahaty geçirdiler.


30.03.21

24-25-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Inçekesel kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni mynasybetli ylmy-amaly masalahat geçirildi.

30.03.21

15-22-nji martda uniwersitetimiziň Harby lukmançylyk fakultetiniň talyplary “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gözelligidir” atly psihologiýa hepdeligini geçirdiler.

29.03.21

19-njy martda  uniwersitetimizde  Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda paýtagtymyz we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň netijelerine bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.


27.03.21

18-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň we Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşygy geçirildi.


26.03.21

17-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministriligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgamy arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watan...

26.03.21

12-nji martda uniwersitetimizde Watanymyzyň Dünýädaki sport abraýynyň altyn medallaryň ösüşine beslenýändigini subut edýän şatlykly we tolgunduryjy hakykata, ýagny Türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň agyr atletika boýunça Dünýä Çempiony diýlip yglan edilmegi  mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

25.03.21

10-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen, sanly ulgam arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watany...

25.03.21