Habarlar

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da „Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýyly mynasybetli ilkinji zenanlar guramasynyň gatnaşmagynda ,,Zenanlaryň şahyrana döredijiliginiň taryhy kökleri” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşan mugallymlar we talyp ýaşlar Hormatly P...

07.12.21

2021-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere döwrebap çemeleşmeler” atly mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda daşky gurşawy gorap saklamaklyga, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmaklyga we howanyň üýtgemeg...

22.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Ýurt Garaşsyzlygynyň ata-babalarymyzdan miras galan milli ruhy gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeltmekde we geljekki nesillere ýetirmekde orny” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda...

20.11.21

2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň hem-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri wagyz etmek...

15.11.21

2021-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlary we mugallymlary Türkmen halysynyň milli muzeýinde guramaçylykly gezelençde bolup, zenan kalbyndan dörän, milli mirasymyz bolan türkmen halylaryny we haly önümlerini synladylar.

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda türkm...

12.11.21

2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Hormatly Prezidentimiziň kabul eden “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda “Magtymguly – türkmeniň ruhy sütüni” atly daşary ýurt dillerinde mugallymlaryň we talyplaryň okuw-amaly maslahaty geçi...

08.11.21

2021-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýokary bilimiň Federal döwlet býujet bilim beriş edarasy “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň” guramagynda “Deri-wenerologiýanyň we kosmetologiýanyň wajyp meseleleri” atly wideomaslahat geç...

05.11.21

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Hindistan Döwletiniň milli baýramy bolan Aýurweda gününe bagyşlanan “Hindistanda däp bolan iýmit we onuň peýdasy” atly wideomaslahat geçirildi. Maslahata Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işgärleri hem-de uniwersitetiň mugallymlary we talyplar...

04.11.21

2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde „Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýyly mynasybetli ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasy, kärdeşler arkalaşygy we Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan ,,El hünäri – il g...

02.11.21