Habarlar

Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy esasynda dünýä döwletlerinde giňden we dabaraly bellenilýän “Halkara Bitaraplyk güni” mynasybetli 5-7-nji dekabry aralygynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda biologiýa dersinden II Halkara internet olimpiadasy uly üstünlikler bilen geçdi.

13.12.23

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde “TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda şowakörlügiň irki anyklanylmagyna we ir ýüze çykarylmagyna, gözüň torly bardasynyň keselleriniň lazer tehnologiýasy bilen bejeriş usullaryna...

08.12.23

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 28 ýyllyk baýramy mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda stomatologiýany...

07.12.23

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 23-ne Birleşen Arap Emirlikleriniň Bilim Ministrligi we “Emirates Environmental group” şereketi tarapyndan geçirilen Ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça taslama bäsleşigine Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň zehinli talyp ýaşlary hem gatnaşyp, “Mikroplastika we görünmeýän pandemiýa” atly tema...

27.11.23

2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli hem-de ýurdumyzda kabul edilen “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda “Dünýä dillerde Pyragy – bagtyýarlygyň çyragy”&nb...

27.11.23

2023-nji ýylyň 22-nji noýabrynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Gistologiýa, embriologiýa, sitologiýa dersinden  bäsleşik geçirildi.Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa, keselleriň öňüni alyş, harby lukmançylygy,dikeldiş we sport lukmançylygy hem-de stomatologiýa  fakultetleriniň 2-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejer...

22.11.23

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 18-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli içeri we daşary syýasatymyzy wagyz etmekde, edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri üçin, şeýle de ýokary döredijilik başarnygyny hem-de işjeňligini görkezen...

20.11.23

2023-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Suw diplomatiýasy– Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” ady bilen professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslаhat geçirildi. Ylmy-amaly maslahatda ýurdumyzda alnyp barylýan suw serişdelerini aýawly saklamaga, t...

18.11.23

2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk barada Ähtnamanyň çäklerinde Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Biologiýa we botaniika kafedrasynyň müdiri, professor B.W.Feldman talyplara we professor-mugallymlara wideoaragatnaşyk arkaly “Nesle geçijiligiň hrоmosom taglymaty” atly umumy sapak boýunça beýan okady.16.11.23

2023-nji ýylyň 15-nji noýabrynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Patologik fiziologiýadan bäsleşik geçirildi.Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa we harby lukmançylygy fakultetleriniň 3-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň talyplary mynasyp boldular:

16.11.23