Habarlar

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary  Gulak, burun, bokurdak keselleri kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde  Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde – innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Gospital hirurgiýa kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

2-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýa kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly mas...

04.04.21

31-nji mart we 1-nji aprel aralygynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Ylmy-barlag merkeziniň ýaş alymlaryň alyp barýan ylmy işlerindäki orny” atly taslama sergisi geçirildi.

02.04.21

1-nji aprelde uniwersitetimizde Harby lukmançylyk fakulteti bilen jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda merjen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat şäheri dünýäniň binagärlik gözelligidir” atly dabaraly, aýdym-sazly maslahat geçirildi.

02.04.21

31-nji martda uniwersitetimizde  Türkmenistanyň täze konstitusion edarasy bolan Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  28-nji martda ýekşenbe güni giň bäsleşik esasynda, aç-açanlykda, Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda geçirilen ilkinji saýlawlarynyň netijelerinde, hormatly Prezidentimiziň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna  sa...

01.04.21

1-30-njy mart aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde “Biz Awisennanyň nesilleri” atly geçirilen ylmy işleriň halkara bäsleşiginde pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Oraz Garlyýew baýrakly III orny eýeledi.


Russiýa Federasiýasynyň Mariý El Respublikasynyň paýtag...

01.04.21

31-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde  “Aşgabat – Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly ylmy-amaly maslahat geçirdi.

01.04.21