Habarlar

1-30-njy mart aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde “Biz Awisennanyň nesilleri” atly geçirilen ylmy işleriň halkara bäsleşiginde pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Oraz Garlyýew baýrakly III orny eýeledi.


Russiýa Federasiýasynyň Mariý El Respublikasynyň paýtag...

01.04.21

31-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde  “Aşgabat – Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly ylmy-amaly maslahat geçirdi.

01.04.21

30-njy martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Asly käri lukman bolan Alym Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda  işlenip düzülen 2021-2025-nji ýyllar üçin “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.


<...
31.03.21

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kitaphanasynda 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ine sagat 15:30-da Medisina biologiýasy we genetika kafedrasy “Biologiýa” dersinden kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyplarynyň arasynda Sanly bilim portalynda ders bäsleşigini geçirýär.

30.03.21

Hormatly talyplar!

Myrat  Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2021-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda Sanly bilim portalynyň kömegi bilen ders bäsleşikleriniň geçirijekdigini Size habar berýäris. Bu bäsleşikleriň geçirijek seneleriniň tertibini hödürýäris. Goçmaça maglumatlar üçin...

30.03.21

29-njy martda uniwersitetimizde Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň gurnamagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Muhammet Baýram han Türkmen edermenligiň we wepalylygyň nusgasydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

30.03.21

25-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy “Garaşsyz ýurdumdyr egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahaty geçirdiler.


30.03.21

24-25-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Inçekesel kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni mynasybetli ylmy-amaly masalahat geçirildi.

30.03.21

15-22-nji martda uniwersitetimiziň Harby lukmançylyk fakultetiniň talyplary “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gözelligidir” atly psihologiýa hepdeligini geçirdiler.

29.03.21

19-njy martda  uniwersitetimizde  Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda paýtagtymyz we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň netijelerine bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.


27.03.21