Habarlar

     Bilşimiz ýaly, 12-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde il-ýurt bähbitli möhüm meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken degişli resminamalaryna laýyklykda, şu ýyl ýurdumyzyň...

17.07.24

2024-nji ýylyň 13-nji iýunynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň çäginde Häzirki zaman lukmançylyk we derman serişdel...

13.06.24

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda Ylymlar güni mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe lukmançylyk ylmynyň gadamlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. 

Maslahatda edilen çykyşlarda ýurdumyzyň lukmançylyk ylymy...

06.06.24

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli “Ekologiki abadançylyk - geljegiň kepili” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ylmy-amaly maslahatdaky çykyşlar Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak boýunça halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny...

03.06.24

2024-nji ýylyň 29-njy maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde göni wideoýaýlymda “Arkadaky agyrylarda iňňesançma” atly onlaýn-beýany geçirildi. Iki ýokary okuw mekdebiniň arasynda gol çekilen ylalaşygyň çäklerinde gurnalan bu beýan sapagynda Pekin hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň professorlary, şeýle hem My...

29.05.24

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 12-ne Türkmen döwlet medeniýet istituty tarapyndan gurnalan ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda “Häzirki zaman kompýüter tehnologiýalary” dersi boýunça internet olimpiadasynda uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň talyplary Mylaýym Şyhyýewa II orna,  Begenç Azimow III orna mynasyp boldylar.
 

23.05.24

2024-nji ýylyň 23-25–nji maýynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde gurnamgynda Merkezi Aziýa, Hazarýaka ýurtlarynyň, Türkiýe Respublikasynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň  ýokary okuw mekdepleriniň magistrleriniň we talyplarynyň  arasynda “Hal...

23.05.24

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 12-ne Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersiteti tarapyndan gurnalan ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda “Häzirki zaman kompýüter tehnologiýalary” dersi boýunça internet olimpiadasynda uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň talyby Begenç Azimow II baýrakly orny eýeledi.

22.05.24

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 18-ne Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwerstitei tarapyndan gurnalan II Açyk Halkara  ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda “Informatika” dersi boýunça internet olimpiadasynda uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň talyplary Mylaýym Şyhyýewa we  Begenç Azimow III baýrakly orunlary eýeledile...

21.05.24

2024-nji ýylyň 16-njy maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde Hytaý Halk Respublikasynyň hünärmenleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu wekiliýete Hytaý Halk Respublikasynyň saglygy goraýyş işleri boýunça Döwlet Komitetiniň ýanyndaky Halkara özara gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk Merkeziniň direkto...

16.05.24