Habarlar

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Pekiniň adaty hytaý lukmançylygy uniwersiteti bilen “Buýan köküni ylmy taýdan öwrenmegiň wajyp meseleleri” atly onlaýn ylmy maslahat geçirildi. Maslahata uniwersitetleriň professor-mugallymlary we Farmasewtika fakultetiniň talyplary gatnaşdylar.
11.03.22

2022-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda „El hünäri - il gezer“ atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşige ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri bilen birlikde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary hem işjeň gatnaşy...

07.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Halkara zenanlar güni – 8-nji mart baýramy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwrüniň mähribanlary” atly dabaraly çäre we Hormatly Prezidentimiziň aýal-gyzlara pul sowgatlaryny gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabara gatnaşyjylar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň türkmen zenan...

05.03.22

2022-nji ýylyň fewral aýynyň 19-na Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da ähli fakultetleriň talyp gyzlarynyň arasynda “Talyp gözeli – 2022” atly gözellik bäsleşigini geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda bellenilen şertler boýunça bäsleşige gatnaşýan talyp gyzlar türkmen gelin-gyzlaryna goýulýan sarpany, şeýle hem özleriniň sungata, döredijilige bolan ukyp-başarn...

21.02.22

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilmegi mynasybetli “Arkadagly zamanamyz – ýaşlarymyza şamçyrag” atly maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy geljekki 30 ýylda durmuş-ykdysady ta...

19.02.22

2022-nji ýylyň 7-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Dutar ýasamak senetçiliginiň hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Uniwersitetiň “Melhem” milli saz gurallar toparynyň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan aýdym-s...

08.02.22

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň mugallymlary we talyp ýaşlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyşmak maksady bilen bu merkezde boldular.

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ensiklopedik kitapl...

24.01.22

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda “Gahryman Arkadagymyzyň – parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy üpjün etmek başlangyçlary dabaralanýar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň d...

22.01.22

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “El hünäri – il gezer” atly döredijilik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry geçirildi. Bäsleşik talyp ýaşlaryň döredijilige, pederlerimizden miras galan gymmatlyklara, milli däp-dessurlarymyza bolan hormatyny has-da ýokarlandyrdy we olarda millilige bolan buýsanjy artdyrdy. Bäsleşige gatnaşan t...

21.01.22

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Çärede diňlenen çykyşlar Mähriban we Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan beýik işlerine bagyşlanyp, olar “Melhem” aýdym-saz toparynyň joşgunly aýdymlary bilen utgaşdy.

04.01.22