Habarlar

Uniwersitetimiziň talyplary S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty tarapyndan 2021-nji ýylyň 18-19-njy sentýabrynda geçirilen himiýa dersinden açyk internet olimpiadasyna gatnaşyp, baýrakly 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlara, şeýle hem talyplarymyzyň biri Minnetdarlyk hatyna mynasyp boldular. Olar:

I dereje boýunça:<...

24.09.21

23-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina ekologiýasy we gigiýenasy, iýmit gigiýenasy, Ýokanç keseller we epidemiologiýa, Mikrobiologiýa kafedrasynyň müdirleriniň we işgärleriniň gatnaşmagynda, Mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň XXX ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli...

23.09.21

23-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň direktory,kafedra müdirleri tarapyndan Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň XXX ýyllygy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahaty geç...

23.09.21

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipleri barada geçen umumy sapagyndan gelip çykýan wezipeler we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 23-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Döwletmämmet Azady...

23.09.21

22-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň professor-mugallymlarynyň, lukmanlaryň, talyplaryň gatnaşmagynda “Garaşsyzlyk baýramçylygynyň 30 ýyllygy” mynasybetli  “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri t...

22.09.21

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – türkmeniň şan – şöhratly buýsanjy” atly daşary ýurt dillerinde mugallymlaryň we talyplaryň okuw-usuly maslahaty geçirildi.

22.09.21

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

21.09.21

21-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň direktory, Stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk, Terapewtik stomatologiýasy, ortopedik we hirurgik stomatologiýa, Çaga stomatologiýasy kafedralarynyň müdirleri we işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk ba...

21.09.21

21-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň direktory, Göz keselleri kafedrasynyň müdiri we işgärleriniň gatnaşmagynda Mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň XXX ýyllygy mynasybetli “Kämil bilim – kuwwatly Watan” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

21.09.21

30-njy awgustda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sanly ulgam arkaly distansion (uzak aralykdan) görnüşinde geçirilen “Dil bilen dünýäni gezer” atly rus dili dersi boýunça internet bäsleşigine gatnaşan talyplarymyz 2-nji we 3-nji orny eýelediler.Olar:

Garlyýewa Gülhan-kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby...

17.09.21