Habarlar

21-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýör...

22.04.21

Aprel aýynda Harby lukmançylyk fakultetiniň 6-njy ýyl talyby Ýagmyrguly Süleýmanow Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Biologiýa we adamyň fiziologiýasy  ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, baýrakly 2-nji orny eýeledi we kümüş medalyna mynasyp boldy.

20.04.21

16-njy aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi we şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň ha...

19.04.21

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň “Medisina we biologik fizika” kafedrasy tarapyndan I ýyl talyplarynyň arasynda “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersi boýunça bäsleşik geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

I orun...

16.04.21

2021-nji ýylyň 8-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina himiýasy kafedrasy tarapyndan kesel bejeriş, pediatriýa fakultetiniň 1-nji we 2-nji ýyl talyplarynyň arasynda “Himiýa” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

...
09.04.21

7-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýöre...

08.04.21

7-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Türkmenistanda ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

08.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary  Gulak, burun, bokurdak keselleri kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde  Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde – innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21