Habarlar

22-nji ýanwarda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda  “Gyz edebi-il edebi” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

25.01.21

3-nji dekabrda Guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Krasnodar şäherinde ýerleşýän “Мир олимпиад” merkezi tarapyndan gurnalan himiýadan II Bütünrussiýa internet ders bäsleşiginde Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Orazgeldiýew Öweznepes I orna mynasyp boldy.

03.12.20

30-njy noýabrda uniwersitetimiziň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dillleri instituty bilen bilelikde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly ХХV ýyllygy mynasybetli “Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dillerini hünär taýdan özleşdirmegiň usulyýeti” temasyna bagyşlanan te...

30.11.20

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplar topary noýabr aýynda Beýik Britaniýanyň paýtagty Londan şäherinde geçirilen “Ýewropanyň ylmy barlaglary: ylym, bilim we tehnologiýadaky innowasiýalar” atly ylmy-amaly maslahatyna gatnaşyp, ýokary hünär ussatlygyny açyp görkezendikleri üçin ýörite...

28.11.20

26-njy noýabrda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň daşary syýasatyny amala aşyrmakdaky orny, onuň bitaraplyk modeli, ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi barada habarlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisiniň gatnaşmagynda lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary üçin sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly okuw...

26.11.20

24-nji noýabrda uniwersitetimizde Hemişelik Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda “El hünärim edebim – ebedi ezizlänim” atly döredijilik duşuşygy geçirildi we ýöriteleşdirin sergiler gurnaldy.

24.11.20

24-nji noýabrda uniwersitetimize Hemişelik Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistanyň Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň raýat goraýyş we halas ediş müdürliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Sagdyn ýaşlar-ýurdymyzyň röwşen geljegi” atly wagyz-nesihat masl...

24.11.20


18-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi abadanlygyň gözbaşydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi.


...

18.11.20

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Diýarymyzyň edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, ylymda, tehnikada, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri, alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty, durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri, olaryň ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky taryhy ähmi...

16.11.20

13-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Biologiýa binasynda Hindistan respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we uniwersitetimiziň ýolbaşçylarynyň, professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Aýurweda güni mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

13.11.20