Habarlar

4-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara bagyşlanan dabara geçirildi....

24.03.21


Uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Öweznepes Orazgeldiýew 28-nji fewralda Guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Penza şäherinde ýerleşýän Ylmy hyzmatdaşlyk boýunça “Ylym we bilim” atly halkara merkezi tarapyndan geçirilen ХХХ  “Iň gowy ylmy-barlag işi 2021” halkara bäsleşiginiň l...

24.03.21


Pediartiýa fakultetiniň 1-nji ýylynyň 8108-nji toparynyň talyby Mamagül Koşakowa guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde ýerleşýän “Солнечный свет” merkeziniň gurnamagynda geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine “Ekologiýa” ugrundan  gatnaşyp baýrakly I orna mynasyp bold...

23.03.21

25-nji fewralda uniwersitetimiziň talyp ýaşlary bilen Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli  türkmen milli medeni mirasymyzy öwrenmek, mirasa sarpa goýmak, medeni gymmatlyklarymyzy goramak we ýaşlaryň arasynda ýaýbaňlandyrmak maksady...

18.03.21

24-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministirliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministirliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki Ýaşlaryň ähli taraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklary...

17.03.21

12-nji fewralda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly XXX ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – parahat, asuda bolelin we gülläp ösýän durmuşy beren beýik mukaddesligimizdir” atly okuw maslahaty geçirildi....

17.03.21

Uniwersitetimiziň mikrobiologiýa kafedrasynyň professor-mugallymlary Bütindünýa Saglygy goraýyş guramasy tarapyndan gurnalan "Ýiti ýokanç keselini anyklamagyň, öňüni almagyň, bejermegiň we barlag etmegiň usullary" atly tema boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň dowamynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly kämilleşdiriş okuwyny geçdiler. Okuwy üstünlikli t...

17.03.21

3-4-nji fewralda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasy 

“Türkmeniň nusgawy şahyrlarynyň şygyrlary – milletiň öçmez-ýitmez ruhy çyragy” atly talyplaryň daşary ýurt dillerinde goşgularyň çeper okaýyşlarynyň bäsleşigini geçirdi.

17.03.21

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Garaşsyzlygnyň şanly 30 ýyllyk baýramy we Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň dört ýyllygy mynasybetli "Garaşsyz Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny amala aşyrmakda ýaş alymlaryň orny" atly onlaýn arkaly maslahat geçirildi.

28.01.21

20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bilim ministriligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgamy arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Wat...

25.01.21