Habarlar

13 maý 2021ý. Farmakologiýa kafedrasy tarapyndan kesel bejeriş, pediatriýa, keselleriň öňüni alyş, farmasewtika, stomatologiýa, harby lukmançylygy fakultetleriň 3-nji ýyl talyplarynyň arasynda “farmakologiýa” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

15.05.21

Lukmançylyk uniwersitetimiziň oglanlar topary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly sportuň badminton görnüşinden gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldular.

11.05.21

2021-nji ýylyň 6-njy maýynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Kadaly fiziologiýadan bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa, sport lukmançylygy, harby lukmançylygy fakultetleriniň we kesel bejeriş fakultetiniň “Lukmançylyk-durmuş gorag işi” hünäriniň 2-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş, sport lukmançylygy we harby lukman...

06.05.21

5-nji maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörelg...

06.05.21

Zehinli talyplarymyz Russiýa Federasiýasynda ýerleşýän dürli merkezleriň gurnamagynda geçirilen Halkara internet olimpiadalaryna ekologiýa, biologiýa we adamyň fiziologiýasy derslerinden gatnaşyp 7 altyn, 5 kümüş, 1 bürünç medallaryna  mynasyp boldular. Olar:

Ekologiýa dersinden:

01.05.21

2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde sanly bilim portalynyň üsti bilen iňlis dilinden bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň 1-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş fakultetiniň talyplary mynasyp boldular:

I orun –  Merjen Işangulyýewa;

30.04.21

28-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýör...

29.04.21

27-nji aprelde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda Ýeňiş güni mynasybetli geçiriljek “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň ýokary okuw mekdebimiziň derejesindäki tapgyry geçirildi.


28.04.21

Zehinli talyplarymyz aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Bakteriologiýa we wirusologiýa ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, 11 sany altyn, 3 sany kümüş we 1 sany bürünç medallaryna mynasyp boldular.


23.04.21

Hormatly Prezidentimiziň Sanly Bilim konsepsiýasyny durmuşa geçirmek hem-de talyp ýaşlaryň bilim derejesini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly Bilim portalynyň üsti bilen “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak” dersi boýunça olimpiada geçirildi. Olimpiada uniwersitetiň ähli fakultetlerinden 38 sany talyp işjeň gatnaşdy. Olimpiada testler we dürli meseleler çözmek görn...

23.04.21