Habarlar

Koreýa uniwersitetiniň wekiliýetiniň lukmançylyk ýokary okuw mekdepleriniň bilim boýunça innowasion mümkinçilikleri giňeltmek maksady bilen bolan iş sapary (2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabry).04.11.22

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2022-nji ýylyň 29-njy awgustynda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi....

05.09.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersiteti” bilen bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek barada öň gazanylan Ähtnamanyň çäklerinde, hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem güýçlendirmek maksady bilen,...

09.06.22

2022-nji ýylyň 5-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň Esger Berdimuhamet Annaýe...

12.05.22

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde şol ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy bilen bilelikde guramaklarynda maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady...

18.04.22

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýurdu­myzda sporty ösdürmek, ýaşlary sport çärelerine köpçülikleýin çekmek, olaryň arasynda sagdyn d...

07.04.22

2022-nji ýylyň 24-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň öňden bäri hyzmatdaşy bolan Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýokary bilimiň Federal döwlet býujet bilim beriş edarasy “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň” Deri we wenerologiýa kafedrasynyň professory R.A.Satretdinow tarapyndan uniwersitetleriň arasynda gol çekilen Ähtnaman...

26.03.22