Habarlar

Zehinli talyplarymyz aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Bakteriologiýa we wirusologiýa ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, 11 sany altyn, 3 sany kümüş we 1 sany bürünç medallaryna mynasyp boldular.


23.04.21

Hormatly Prezidentimiziň Sanly Bilim konsepsiýasyny durmuşa geçirmek hem-de talyp ýaşlaryň bilim derejesini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly Bilim portalynyň üsti bilen “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak” dersi boýunça olimpiada geçirildi. Olimpiada uniwersitetiň ähli fakultetlerinden 38 sany talyp işjeň gatnaşdy. Olimpiada testler we dürli meseleler çözmek görn...

23.04.21

21-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýör...

22.04.21

Aprel aýynda Harby lukmançylyk fakultetiniň 6-njy ýyl talyby Ýagmyrguly Süleýmanow Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Biologiýa we adamyň fiziologiýasy  ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, baýrakly 2-nji orny eýeledi we kümüş medalyna mynasyp boldy.

20.04.21

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kitaphanasynda 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 22-sine sagat 15:30-da Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak” dersinden ähli fakultetleriň talyplarynyň arasynda ders bäsleşigini geçirýär.20.04.21

16-njy aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi we şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň ha...

19.04.21

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň “Medisina we biologik fizika” kafedrasy tarapyndan I ýyl talyplarynyň arasynda “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersi boýunça bäsleşik geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

I orun...

16.04.21

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kitaphanasynda 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ine sagat 15:00-da Medisina we biologik fizika kafedrasy ”Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersinden kesel bejeriş, pediatriýa, farmasewtika fakultetleriniň 1-nji ýyl talyplarynyň arasynda Sanly bilim portalynda ders bäsleşigini geçirýär.

15.04.21

2021-nji ýylyň 8-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina himiýasy kafedrasy tarapyndan kesel bejeriş, pediatriýa fakultetiniň 1-nji we 2-nji ýyl talyplarynyň arasynda “Himiýa” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

...
09.04.21

7-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýöre...

08.04.21