Myrat Garryýew adyndaky döwlet Türkmenistanyň lukmançylyk uniwersiteti  Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň lukmançylyk uniwersitetine ýaşy 35 geçmedik, döwlet dilini bilýän, orta ýa-da orta hünär bilimli bolan, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda Türkmenistanyň raýatlary kabul edilýär.

  Giriş synaglary ähli hünärler boýunça biologiýa, himiýa hem-de Türkmenistanyň taryhy dersinden döwlet dilinde söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.

 Hünärleriň sanawy okatmagyň şertleri baradaky habar, şeýle hem resminamalaryň kabul edilişi lukmançylyk uniwersitetiniň kabul ediş topary tarapyndan Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde amala aşyrylýar.

       

Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar