Habarlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2024-nji ýylyň 2-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlarynyň arasynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly döredijilik festiwaly geçirildi.03.04.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda 2024-nji ýylyň 1-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Milli Liderimiz, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahat...

03.04.24

2024-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Inžener – Tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty ýokary bilim edaralaryň arasynda gurnalan “Magtymguly, öwüt bergin söz bile” atly iňlis we rus dillerinde düzme bäsleşigi geçirildi. Uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň talyplary M. Şyhyýewa “Поистине, стал он устами Туркмении”  atly düzme bäsleşiginde I...

30.03.24

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Inçekesel kafedrasy boýunça Kesel bejeriş fakultetiniň 4-nji ýyl 1052, 418,  420 toparlarynyň talyplarynyň arasynda “Inçekesel” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik 2024-nji ýylyň  13-nji martynda Sanly bilim  portaly arkaly...

15.03.24

2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Magtymguly  Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli hem-de ýurdumyzda kabul edilen “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda daşary ýurt dillerinde mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-...

29.02.24

2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasynyň mugallymlary we talyplary Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan “Bilim edaralarynda bilim portallarynyň kämilleşdirilişi barada” we “Köp dilli wizual sözlük arkaly daşary ýurt dillerini özbaşdak öwre...

27.02.24

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2024-nji ýylyň 26-njy fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ähli fakultetleriniň talyp gyzlarynyň arasynda “Talyp gözeli -2024” atly gözellik bäsleşigi geçirildi. Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen bu bäsleşige gatnaşyjyl...

23.02.24

2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň uniwersitetiň ilkinji partiýa guramasy bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyn...

23.02.24

2024-nji ýylyn 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda “SCOPUS” indeksli neşirleriň seljermesi we olarda makala çapdan çykarmagyň aýratynlyklary” atly tema boýunça geçirilen onlaýn maslahata ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugall...

19.02.24

2024-nji ýylyn 10-njy fewralynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünÿä dilleri instituty tarapyndan ýurdumyzyň yokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda nemes dili boyunça “Dil bilen dünÿäni gezer” ady bilen geçirilen bäsleşikde kesel bejeriş fakultetiniň Il ýyl talyby Arslan Nurberdiýew baş baýraga eýe boldy, pediatriya fakultetiniň I ýyl talyby Sel...

18.02.24