Habarlar

12-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaý nazarlary” atly professor-mugallymlaryň, lukmanlaryň we talyp...

12.11.20


11-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly m...

11.11.20

4-nji noýabrda uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan “Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.04.11.20

29-njy oktýabrda uniwersitetimiz bilen Halkara Ynsanperwer we ösüş institutynyň arasynda 

“Türkmenistan BMG: ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna” atly teleköpri arkaly onlaýn okuw sapagy (nemes dilinde) geçirildi.


29.10.20

2020-nji ýylyň güýzünde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Halkara Ylmy-gözleg Taslamalary Merkezi tarapyndan Moskwada gurnalan 

"Professional stars - 2020" ylmy bäsleşigine gatnaşdylar. Uniwersitetimiziň talyplar topary bäsleşige gatnaşan o...

28.10.20

27-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag we Biotehnologiýa merkezleri, Ýaş alymlar geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri keselleriň öňüni almakda we bejermekde baý çig mal” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


27.10.20

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany ýylynda” ýaşlaryň arasynda zehinleri ýüze çykarmak, döwletimiziň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty babatda bilimlerini artdyrmak, ýaşlarymyzyň ata Watanymyza bolan söýgüsini çuňlaşdyrmak maksady bilen 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-inden 27-si aralygynda online görnüşde, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Durn...

27.10.20

25-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary uly ruhubelentlik  bilen Serdar ýolundan geçdiler.


26.10.20

      22-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň arasynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopediki kitabynyň 12-nji jiltine bagyşlanan göni wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn wideo maslahat geçirildi.

...
23.10.20

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow – Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


23.10.20