Habarlar

21, 23, 24, 25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň kanuny we Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet Maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasy bilen “Insulin we on...

25.09.20

21-nji sentýabrda uniwersitetiň rektorlygy we Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi tarapyndan “Türkmenistanda ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

24.09.20

21-nji sentýabrda uniwersitetiň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi tarapyndan “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýa ylmynyň ösüş depginleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

23.09.20

   11-nji sentýabrda “Ýolhereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly bir aýlygyň çäklerinde  Türkmenistanyň  Içeri  işleri  ministirliginiň   Polisiýanyň  ýol   gözegçiligi  müdirliginiň, Aşgabat  şäher Polisiýa  müdirliginiň ýangyn  howpsuzlyk  bölümüniň   wekilleriniň  gatnaşmaklarynda  talyp  ýaşlaryň  arasynda  adam  saglygyna ýaramaz täsirini  ýetirýän  zyýanly  serişdelerinden  daşd...

13.09.20

10-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) gurnamagynda “UNICEF-iň Türkmenistan boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň “Çaganyň saglygy, iýmitlenişi we irki ösüşi” sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata uniwersitetiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň direktory T.Saryýewa, Çaga kesellerini...

10.09.20

9-njy sentýabrda Lukmançylyk uniwersitetinde Ýaponiýanyň Tokio lukmançylyk we stomatologiýa uniwersiteti bilen akademiki hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin onlaýn wideoaragatnaşygyna ýokary okuw mekdebimiziň ýolbaşçylary, stomatologiýa okuw – önümçilik merkeziniň direktory A.Ýaryýewa, Stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri H.Jumaýew gatnaşdy...

09.09.20

8-nji sentýabrda uniwersitetiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

08.09.20

5-nji sentýabrda Ýaponiýanyň Halkara Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçiligi uniwersiteti bilen Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli wideoaragatnaşyk arakaly geçirilen tegelek stoluna uniwersitetimiziň ýolbaşçylary hem-de Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw - ylmy merkeziniň direktory T.Saryýewa, Trawmatologiýa we ortopediýa kafedrasynyň...

05.09.20

29-njy awgustda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilelikde “Bitarap Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýokanç däl keselleriň öňüni almakda we olara garşy göreşmekde nusgalyk ýurtdyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

29.08.20

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Bilimler we talyplar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty, 2020-nji ýylyň 28...

29.08.20