“Behişdi bedewler – milli guwanjymyz”

2024-nji ýylyň 24-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde türkmen bedewiniň milli baýramçylygy mynasybetli “Behişdi bedewler – milli guwanjymyz” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda asyrlaryň dowamynda kemala gelen türkmen bedewleriniň waspy ýetirildi, olaryň eýesine wepalylygy, owadanlygy, ýyndamlygy, çydamlylygy barada aýratyn durlup geçildi.