“Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň has-da baýlaşdyrylýan, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylýan ýurdudyr” atly ylmy-amaly maslahat

16-njy aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi we şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň has-da baýlaşdyrylýan, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylýan ýurdudyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.