“Türkmenistanda ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat

7-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Türkmenistanda ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.