"Garaşsyz Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny amala aşyrmakda ýaş alymlaryň orny" atly ylmy - amaly maslahaty geçirildi

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Garaşsyzlygnyň şanly 30 ýyllyk baýramy we Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň dört ýyllygy mynasybetli "Garaşsyz Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny amala aşyrmakda ýaş alymlaryň orny" atly onlaýn arkaly maslahat geçirildi.