“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar”

2024-nji ýylyň 13-nji iýunynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň çäginde Häzirki zaman lukmançylyk we derman serişdelerini öndürmek tehnologiýalary atly IV bölümi öz işini geçirdi.

Bölümiň işinde Hytaý Halk Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gruziýa Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň tanymal alymlarynyň çykyşlary göni wideoaragatnaşyk arkaly diňlenildi we olar bilen ikitaraplaýyn sorag-jogap alşyldy.