“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler”

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda göz kesellerini bejermekde innowasion tehnologiýalaryň orny barada gyzykly çykyşlar edildi.